Anunt post vacant – economist

Noaptea Albă a Muzeelor
De ziua femeii
Arată tot

Anunt post vacant – economist

ANUNŢ

MUZEUL ORĂŞENESC TARISZNYÁS MÁRTON

MUNICIPIUL GHEORGHENI

JUDEŢUL HARGHITA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuală, de execuţie, vacantă, de economist (S) IA, 0,5 de normă

la instituţia

MUZEUL ORĂŞENESC TARISZNYÁS MÁRTON

Concursul  se va desfasura la sediul instituţiei in data de  14.02.2019  la ora 12,00. Data limita a depunerii dosarelor este 13.02.2019 ora 12,00 la sediul instituţiei.

 1. Conditii de participare:
 2. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în profilul economie
 •  vechime minimă în domeniul studiilor de minim 10 ani;
 • cunoștințe în evidenţa patrimoniului cultural mobil;

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE CONŢINĂ URMĂTOARELE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Orăşenesc Tarisznyás  Márton;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile actelor care atestă efectuarea unori specializări specifice postului vacant  scos la concurs;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – model European;

Relaţii suplimentare referitoare  la bibliografie se pot obţine la sediul institutiei, de luni până vineri între orele 11:00- 15:00 , sau la numărul de telefon 0266-365229.